Асистираната с робот радикална хистеректомия, която извършваме, съответства на клас ІІІ разширена хистеректомия по Piver et al. Тя включва последователно следните основни етапи:

  • тотална тазова лимфна дисекция двустранно;
  • прекъсване на овариалния съдов сноп;
  • клипсиране и прерязване на arteria uterinа непосредствено при отделянето й от arteria iliaca interna;
  • отваряне на plica vesicouterina и дисекция на пикочния мехур от маточната шийка и проксималната част на влагалището;
  • дисекция на уретера от везикоутеринния лигамент до вливането му в пикочния мехур;
  • отваряне на перитонеума на cavum Douglasi и дисекция на предната ректална стена от задния влагалищен свод и влагалищната стена;
  • транссекция на сакроутеринните лигаменти до нивото на предната ректална стена;
  • transection of the lateral parametrium максимално близо до тазовата стена;
  • циркулярна транссекция на влагалището;
  • непрекъснат шев на влагалищния чукан с 1 конец 2-0 Vicryl с дължина 15 см (Ethicon Endo Surgery).

По време на оперативната интервенция асистентът до пациента (patient side assistant) помага за по-добра експлорация на оперативното поле, поставя хемостатични клипсове, извършва иригация и аспирация, подава игли и конци. Вторият асистент стои прав между краката на пациентката и количката към пациента (patient cart). Неговата роля е спомагателна, но изключително важна за добрата визуализация на анатомичните структури при адекватно позициониране на матката.
Етапите на асистиранита с робот тотална хистеректомия, която ние извършваме, не се различават съществено от тези на класическата тотална екстрафасциална лапароскопска хистеректомия. Използването на чашката на утерус-манипулатора след дисекцията на пикочния мехур от маточната шийка и коагулацията на маточните артерии, улеснява значително и съкращава времето на оперативната интервенция.