С помощта на univariate and Cox regression analysis ние изследвахме disease-free survival (DSF) и overall survival (OS) на пациентките, оперирани с трите вида радикални процедури: роботизирана, лапароскопска и отворена. Поради различното време на включване в проучването и различното време на проследяване, еднофакторният анализ бе извършен по метода на Kaplan-Meier, като за определянето на DFS изследваното събитие бе появата на рецидив, а за OS – смъртта, причинена от онкологичното заболяване. При 29 (9.9%) от пациентките бе установен рецидив, като средното време до появата му бе 2161.8±57.6 дни (95% CI, 2048.8-2274.7), а cumulative DFS - 81.8% . Честотата на рецидивите, разпределена според отделните видове оперативни интервенции , бe както следва: RARH - 1 (1.4%), LARVH – 3 (6.5%), ARH – 25 (14.3%) (р=0.001). С еднофакторния анализ бяха анализирани следните вероятни фактори, оказващи влияние върху времето за поява на рецидив: метастази в регионалните лимфни възли, хистологичен вариант на тумора, вид на операцията, наличие на усложнение. Оценката бе извършена с тестовете Log Rank, Breslow и Tarone-Ware. Сигнификантна зависимост и при трите теста бе установена между DFS и метастазите в лимфните възли (p=0.001 Log Rank; p=0.007 Breslow; p=0.003 Tarone-Ware). Пациентките с регионални лимфни метастази имаха сигнификантно по-ниска DFS (65.1%±10.0%), както и по-кратко средно време до поява на рецидив (1794.5±174.8 дни; 95% CI, 1451.9-2137.0) спрямо тези без метастази (DFS – 85.3%±4.6%; средно време до поява на рецидив - 2233.3±57.3 дни; 95% CI, 2120.9-2345.7)

DFS бе най-висока при пациентките с роботизирана хирургия (95.8%±4.1%), по-ниска при laparoscopic group (91.5%±4.8%) и най-ниска при laparotomy group (77.4%±6.5%), като различията се оказаха сигнификантни (p=0.019 Log Rank; p=0.022 Breslow; p=0.020 Tarone-Ware).

Хистологичният вариант на тумора и появата на усложнения не показаха влияние върху DFS (р>0.05). След приложението на многофакторния анализ с Cox-regression model от сигнификантните фактори статистическата си значимост запази само състоянието на регионалните лимфни възли, като наличието на метастази в тях увеличава 4.1 пъти вероятността за поява на рецидив (95% CI, 1.35-12.34).
Еднофакторният анализ на общата преживяемост установи, че от цялата група от 294 пациентки са починали 23 (7.8%), като 2 (4.3%) от тях са с LARVH , 21 (12.0%) - с ARH, а всички, на които е извършена RARH са живи (р=0.004). Cummulative OS бе 88.2% при средно време на преживяемост 2242.5±45.6 дни (95% CI, 2153.0-2331.9). Бяха проучени следните фактори с вероятно влияние върху общата преживяемост: състояние на регионалните лимфни възли, вид на операцията, хистологичен вариант на тумора, наличие на усложнение, поява на рецидив. От всички показатели само нодалният статус, видът на операцията и появата на рецидив показаха сигнификантни зависимости с общата преживяемост. Пациентките с регионални лимфни метастази имаха 62.3% OS и средно време на преживяемост 1769.1±175.7 дни (95% CI, 1427.8-2113.4), а тези без метастази – 93.3% OS и средно време на преживяемост 2333.1±38.5 дни (95% CI, 2257.7-2408.5) (р=0.001 Log Rank, Breslow, Tarone-Ware)

ОS при ARH бе 84.9%, при LARVH – 94.9% и при RARH – 100%, като сигнификантността се потвърди и от трите теста (p=0.037 Log Rank, p=0.033 Breslow, p=0.033 Tarone-Ware)

Пациентките с рецидив имаха 52.5% OS при средно време на преживяемост 1171.4±170.5 дни (95% CI, 837.3-1505.5), а тези без рецидив – съответно 90.4% и 2278.7±42.5 дни (95% CI, 2195.4-2362.0) (p=0.001 Log Rank, p=0.017 Breslow, p=0.005 Tarone-Ware)

Хистологичният вид на тумора и появата на усложнение не оказаха влияние върху OS (р>0.05). При Cox-regression analysis сигнификантното си значение запазиха нодалния статус и наличието на рецидив. Метастазите в регионалните лимфни възли повишават 6.6 пъти риска за настъпванена смърт от цервикален рак, а за появата на рецидив – 6.3 пъти.

 


 

 

Статистически резултати от семплите роботизирани хистеректомии

 

 

RAH - Асистирана с робот хистеректомия, TLH - Тотална лапароскопска хистеректомия, LH - Лапароскопска хистеректомия, LAVH - Лапароскопски-асистирана вагинална хистеректомия

 


Резултати: Разпределение според вида на хистеректомията

 

 


Резултати: Средно оперативно време (мин)


Резултати: Среден болничен престой (ден)